София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Кой оценя кандидатите и издава сертификатите за ръководители на проекти?

Водещ орган по сертифициране за ръководители на проекти (Project managers) в България са нашите партньори от IPMA Bulgaria.

С подписания на 14 октомври 2019 г. договор за сътрудничество между БАУПС и IPMA Bulgaria, двете организации обединиха усилия за съвместни инициативи, свързани с развитието и утвърждаването на професията „проектен мениджър”. Съвместно с IPMA Bulgaria работим по инициативи за повишаване квалификацията на кадрите, задържането и мотивирането на младежите за професионална реализация във сферата на управлението на проекти.

Предстои провеждане на съвместни обучения за повишаване на квалификацията и подготовка за сертификация на проектни мениджъри, базирани на стандартите на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA), като с някои от основните принципи може да се запознаете по-долу.

Какво представлява сертифицирането за ръководител на проекти?

Системата на IPMA за сертифициране на 4 нива е уникална услуга за лицата, преследващи кариера в управлението на проекти. Чрез сертификата на IPMA вие можете да представите доказателства за своята компетентност пред работодател или спонсор на проекта. IPMA сертификатът е широко разпознаваем и високо уважаван, защото е гаранция за реална висока компетентност по управление на проекти. Процедурата за нива C, B и A изисква да преминете през стъпки на няколко нива от един общ комплексен процес, включващ проверка на опита, писмен изпит с предимно отворени въпроси, решаване на реален казус, писане на есе за конкретен проект и интервю. Във всяка една стъпка от изпитния процес високо квалифицираните IPMA оценители се фокусират не само върху наличието на знания, а предимно върху уменията ви да прилагате усвоените компетенции в реалния живот.

Процес на сертифициране

Успешното реализиране на всеки проект до голяма степен зависи от професионализма и компетентността на специалистите, които го осъществяват. За да бъдете успешен професионалист в областта на управлението на проекти, е необходимо да притежавате определени професионални знания, умения, навици и практически опит. След самоподготовка или участие в организирано обучение, когато сте готов да удостоверите знанията и опита си, ви предстоят следните стъпки:

01. Първата важна стъпка е да уточните към кое ниво на сертифициране се стремите.

02. Подаване на Заявление за сертификация.

03. Кандидатите, отговорили на изискванията, получават по мейл потвърждение за допускане до процедура по сертификация и заплащат такса за сертифициране за избраното ниво.

04. Кандидатите полагат писмен изпит за съответното ниво.

05. Двама независими оценители преглеждат и оценяват писмения изпит.

06. Ако кандидатът се е справил успешно и в зависимост от нивото на сертификата, се насрочва дата и час за провеждане на интервю или се пристъпва към стъпка 7.

07. В срок от 5 работни дни Сертификационната комисия издава и връчва на кандидата IPMA Сертификат за преминатото ниво. Сертификатът се вписва в международния регистър на IPMA на сертифицираните професионалисти.

Валидността на сертификати за нива С и D е 5 години.

Нашите партньори