София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Покана за общо събрание на БАУПС 01.07.2019 г.

При липса на кворум Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Във връзка с решение на УС на Сдружение БАУПС, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд по ф.д.№217/2016 г., БУЛСТАТ 177028337, със седалище и адрес за управление: гр.София, район Лозенец, бул.”Христо Смирненски” № 1, корпус Б, етаж 10, кабинет 1038 (БАУПС) от 04.05.2016 г. и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал. 3 от Устава на БАУПС, Управителния съвет на БАУПС свика по своя инициатива ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на БАУПС, което ще се състои на 01.07.2019 г. от 17.30 ч. на адрес: гр. София, район Лозенец, бул.”Христо
Смирненски” № 1, УАСГ, корпус Б, ет. 3, зала 311 при следния Дневен ред:

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на БАУПС през периода от юни 2018 г. до юни 2019 г.
  2. Докладва председателят на УС на БАУПС проф. д-р инж. Фантина Рангелова;
  3. Одобряване и приемане на Финансов отчет на БАУПС;
  4. Предложение за промени в Устава на БАУПС;
  5. Промени в състава на УС на БАУПС;
  6. Приемане на бюджет 2019 г.;
  7. Разни;

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от Устава на БАУПС при липса на кворум Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

Материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат представени на членовете на БАУПС чрез електронната им поща не по-късно от 7 календарни дни преди провеждането му.