София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Представяне на книгата “Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра”

Българско общество по строително право, Българска асоциация за управление на проекти в строителството и Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти, Ви канят най-любезно на представяне на новата книга на адвокат Валентина Бакалова!

Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за устройство на територията, приети в периода от 2015 г. до 2019 г.

Основен акцент в “Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра” са измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г. (обн. ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.) Изложението обхваща актуални въпроси, свързани с административно правния и вещно правния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административно техническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони. Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнително правен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещно правен статут.

Заповядайте на представянето на 31 октомври 2019 г. от 18:00 ч., на следното място: Проджект лаб, бул. „Мария Луиза“ № 58, етаж 3.

Книгата “Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра” може да закупите на мястото на събитието.