София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Покана за общо събрание на БАУПС 11.05.2017 г.

При липса на кворум Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Във връзка с Решение на УС на БАУПС, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд по ф.д. №217/2016 г., БУЛСТАТ: 177028337,
със седалище и адрес за управление: гр. София, район „Лозенец“, бул.“Христо Смирненски“ № 1, корпус Б, етаж 10, кабинет 1038 /БАУСП/ от 04.05.2016 г. и на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от Устава на БАУПС, Управителният съвет на БАУПС свиква по своя инициатива Общо събрание на членовете на БАУПС, което ще
се състои на 11.05.2017 г. от 18.15 ч., на адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул.“Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус Б, етаж 2, зала 226, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАУПС за периода май 2016 до май 2017 г. Докладва председателят – проф. д-р инж. Фантина Рангелова. Обсъждане на отчета. Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на БАУПС, представен от председателя на Асоциацията.
  2. ГФО на БАУПС за периода май 2016 до май 2017 г. Докладва председателят. Обсъждане на отчета. Проект за решение – Общото събрание приема ГФО на БАУПС, представен от председателя на Асоциацията.
  3. Предложение за промени в Устава на БАУПС. Докладва председателят. Обсъждане на предложенията. Проект за решение – Общото събрание приема промените в Устава на БАУПС.
  4. Освобождаване на член на УС на БАУПС и избор на нов. Докладва председателят. Обсъждане на предложенията. Проект за решение – Общото събрание освобождава член на УС на БАУПС и избора нов.
  5. Предложения за бъдещата дейност на БАУПС и провеждането на периодични срещи на БАУПС. Докладва председателят. Обсъждане на предложението. Проект за решение – Общото събрание приема предложенията за бъдещата дейност на БАУПС.
  6. Приемане на бюджет 2017 г. Докладва председателят. Обсъждане на бюджета. Проект за решение – Общото събрание приема Бюджет 2017 г. на БАУПС, представен от председателя на Асоциацията.
  7. Разни

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от Устава на БАУПС, при липса на кворум Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

Материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на членовете на БАУПС чрез електронната им поща не по-късно от 10 дни преди провеждането му.