София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Инж. Станимир Парцалев

Член на Управителния съвет на БАУПС

0887 52 00 14

s_partsalev@abv.bg

Професионален опит

Управител на фирма ПАРТ-С ЕООД с предмет на дейност в областта на инвестиционното проектиране, консултантските услуги и строителния надзор. С цел постигане на високи резултати подходът на работа е в духа на най-добрите световни практики за управление на проекти, адаптирани в съответствие с националните специфики.

Експерт (2011-2015) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, вкл. като член на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, с опит в областта на устройствено планиране, управление на собствеността, отчуждителни процедури, учредяване на ограничени вещни права, одобряване на ПУП за обекти на железопътната инфраструктура, републиканската пътна мрежа, преносни проводи в сектор водоснабдяване, електроснабдяване и газоснабдяване.

Лектор в Институт по публична администрация при Министерския съвет на тема: „Управление на обхвата и цикъла на инфраструктурни проекти".

Образование

Магистър по „Строителство на сгради и съоръжения" с квалификация „Строителен инженер" и по „Управление на проекти в строителството" с квалификация „Инженер по управление на проекти в строителството" от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Докторант в катедра „Организация и икономика в строителството" в УАСГ.

Членство

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти.

Публикации

  • „Управление на обхвата на проектите за Подробни устройствени планове в областта на техническата инфраструктура";
  • „Разрешението за строеж - резултат от унифициран модел за управление, базиран на „Система от закони", основаващ се на принципите на PMBOK® GUIDE";
  • „Управление на риска на инфраструктурни пътни проекти от инвестиционна инициатива до одобряване на Подробен устройствен план";
  • „Законодателна рамка на етап "Прединвестиционно проучване" на инфраструктурни проекти в България";

Сертификати и награди

  • Притежава пълна проектантска правосопособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в област „Конструкции. Организация и изпълнение на строителството" и „Пожарна безопасност".
  • Притежава лиценз за „Инвеститорски контрол и надзор по строежи и ремонти", „Технически изисквания за физическа сигурност на строежите" и „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали".
  • Носител на награда от първата научно-приложна конференция за управление на проекти в строителството в България (2015 г.).
  • Награден от PMI Bulgaria Chapter® за постигнати резултати в областта на управлението на проекти.
  • Награден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – СО за цялостен принос в утвърждаването на КИИП като съсловна организация на инженерите – проектанти.
  • Носител на награди за научни, изследователски и практически разработки.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.